Tablice

Podstawowym, domyślnym widokiem strony głównej jest tablica. Można utworzyć dowolną liczbę tablic (ich lista będzie dostępna na stronie głównej u dołu), definiując następujące kryteria zdarzeń, które mają być prezentowane:

 • budynki, w których odbywają się zdarzenia
 • kierunki, których zdarzenia dotyczą.

Domyślna tablica jest zapisywana w ciasteczkach, więc wybór dokonany przez użytkownika będzie wiążący także po zamknięciu i ponownym otworzeniu okna przeglądarki.

Wydziały

Jeden z wprowadzonych wydziałów należy wskazać jako podstawowy. Ma to znaczenie w przypadku generowania raportów, w których jest rozróżnienie realizacji zleceń z podziałem na wydział własny i inne wydziały. Podobnie, miejscowość prezentowana na raporcie będzie tą, którą ma przypisany wydział podstawowy. Oba parametry będą widoczne na raportach wszystkich użytkowników.

Formy

Zlecanie zajęć lub obowiązków do realizacji jest związane każdorazowo z określeniem formy danego zlecenia. Rozróżnienie polega na tym, że:

 • zajęcia mają dodatkową możliwość wskazania rodzaju zaliczenia i liczby punktów ECTS
 • obowiązki takiej możliwości nie mają.

W każdym przypadku forma może być - lub nie - liczona do pensum. Jest prezentowana na listach wyboru we wskazanej kolejności.

Siatki

Planowanie zdarzeń w kalendarzu jest oparte o siatkę godzin. Po zdefiniowaniu danej siatki można - wskazując dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli - określić dowolną liczbę niezależnych od siebie przedziałów godzinowych, w których będą planowane zdarzenia.

Zdarzenia przypisane poza siatką grupy nie są widoczne w module planowania, są natomiast widoczne na tablicy.

Tylko siatki ustawione jako istniejące w rzeczywistości są uwzględniane w obliczeniach statystyk obciążenia sal.

Cykle

Zlecanie zadań do realizacji jest oparte o cykle. Na cykl składa się informacja o roczniku i semestrze (zimowym, letnim lub roku akademickim), siatce godzin oraz zakresie dat, z którego tylko w wybrane dni mogą być planowane zdarzenia. Dodatkowo każdy cykl ma także przypisaną nazwę schematu. Rocznik, semestr i nazwa schematu są - w zestawie - unikalne.

Po zaplanowaniu zlecenia, zdarzenia przypisane danej grupie są pokazywane na tablicy niezależnie od tego, jaki jest jej aktualny schemat.

Miejsca

Zdarzenia planowane w kalendarzu - niezależnie czy wydarzenia, czy zdarzenia związane z realizacją zleceń - muszą mieć wskazane miejsce. Opis miejsca składa się z nazwy i budynku, a także dostępu i pojemności. Te dwie ostatnie informacje są kluczowe podczas planowania, bowiem będą dopuszczone tylko te miejsca, które:

 • są publiczne (poza gabinetem przypisanym do wykładowcy)
 • mieszczą wskazaną grupę (po uwzględnieniu frekwencji)

Tablica publiczna prezentuje tylko miejsca publiczne (nie dotyczy pozostałych widoków).

Grupy

Grupa może być:

 • gronem - nie mającym szczególnych cech dydaktycznych, które może składać się z zespołów
 • rokiem - ze wskazanym kierunkiem, stopniem, rokiem i trybem studiów, który może składać się z grup, specjalności lub pracowni.

W każdym przypadku grupa musi mieć przypisany schemat, który określa w jakie dni i jakiej siatce godzin można planować jej zdarzenia. Grupa musi mieć także podany mnożnik, który decyduje o stopniu przeliczenia czasu przypisanych jej zdarzeń na jednostki uwzględniane w pensum.

Osoby

Z uwagi na zróżnicowanie, cały zestaw pojęć określających wykonawców zleceń - współpracowników i pracowników, wykładowców i opiekunów, profesorów i doktorantów, specjalistów i techników, itd. - jest określony jako osoby. Każda osoba musi - poza informacjami podstawowymi, takimi jak imię i nazwisko - mieć przypisane:

 • tytuł i funkcję - te można dowolnie definiować korzystając z opcji po prawej stronie tabeli
 • lokalizację - czyli wydział, dział i gabinet.

Pozostałe informacje służą albo identyfikacji (np. USOS id łączy konto użytkownika z osobą umożliwiając przeglądanie własnych zleceń i zarządzanie korektą zdarzeń), albo są udostępniane i przydatne tylko dla administratorów o określonych uprawnieniach (np. dane kontaktowe).

Zadania

Nazwa zadania pełni rolę "etykiety" danego zlecenia czy zdarzenia

Do każdego zadania mogą zostać dopisane unikalne pod względem nazwy kody USOS. Dzięki temu, podczas eksportu danych, następuje łączenie grup i zadań w zestaw obejmujący dany rocznik, zawierający informacje "przyswajalne" przez system USOS.

Zlecenia

Powiązanie grupy, osoby i zadania w konkretniej formie i wskazanym semestrze zostaje zapisane pod postacią zlecenia. Uzupełnieniem powyższych informacji jest:

 • wymiar godzinowy zlecenia
 • udział w planie jako samodzielny (zazdrosny o grupę i miejsce) lub jako współpraca (dopuszczający do planowania zajęć dla danej grupy lub w danym miejscu nawet jeśli grupa lub miejsce jest w tym czasie zajęte)
 • frekwencja mająca wpływ na dobór sal o określonej pojemności w stosunku do wielkości grupy.

Kliknięcie w nazwisko osoby pozwala na połączenie zleceń jej przypisanych. W takim przypadku planowanie zdarzeń jednego zlecenia automatycznie planuje wg wskazanego schematu zdarzenia zleceń połączonych.

Po rozpoczęciu planowania zlecenia nie ma możliwości zmiany połączeń tego zlecenia z innymi.

Plany

Utworzenie zdarzenia - czyli umieszczenie w planie we wskazanym czasie i miejscu wykładu, ćwiczeń, dyżuru, egzaminu, itd. - jest oparte o wybrane zlecenie oraz wskazaną datę. Po kliknięciu w wybranym okienku siatki polecenia dodania zdarzenia, należy dodatkowo podać:

 • czas zdarzenia (cała lub część komórki siatki, ewentualnie podane godziny)
 • regułę (wpis pojedynczy lub cykliczny, uwzględniający tylko dni wskazane w cyklu)
 • zakres (związany z już zaplanowanymi zdarzeniami tego zlecenia lub datą końca cyklu)
 • miejsce (tylko wolne miejsce publiczne oraz gabinet wykładowcy adekwatny do wielkości grupy i podanej frekwencji zlecenia)

Okienko planowania zostanie uzupełnione o opcje ignorowania konfliktów tylko w przypadku zlecenia oznaczonego jako współpraca.

Nie ma możliwości zignorowania konfliktu zajętego wykładowcy w innym miejscu (blokada bilokacji) lub konfilktu innej formy zdarzenia wykładowcy w tym samym miejscu (blokada multitaskingu).

Ponadto, w planie dostępne są inne informacje. Po kliknięciu na godzinę siatki zostanie pokazana lista wszystkich miejsc publicznych wraz zaplanowanymi zdarzeniami w zakresie godzin komórki siatki. Kliknięcie w nazwisko osoby zaplanowanego zdarzenia pokaże z kolei listę wszystkich dotychczas zaplanowanych zdarzeń danego zlecenia z możliwością:

 • usunięcia tylko bieżącego zdarzenia (podświetlonego kolorem żółtym)
 • usunięcia wszystkich zdarzeń tego zlecenia (podwójny znak minus)
 • zmiany statusu planowania tego zlecenia na zaplanowany lub nie.

Zlecenie planowane cyklicznie ma domyślnie wpisany status jako zaplanowane, który w przypadku usunięcia choćby jednego zdarzenia tego zlecenia jest zmieniany na otwarty.

Zdarzenie, które zostało zmienione przez użytkownika poprzez złożenie i zaopiniowanie wniosku, nie może być usunięte z planu.

Zlecenia otwarte, niezaplanowane do końca wymiaru, są oznaczone na liście zleceń do zaplanowania kolorem czerwonym. Zlecenia, których planowanie nie zostało rozpoczęte, są szare. Pozostałe są oznaczone na zielono.