Tablica publiczna

Stroną główną Agendy jest tablica publiczna. Prezentuje wszystko, co odbywa się w wybranym dniu w miejscach publicznych - salach, studiach, laboratoriach - z podziałem na wydarzenia ogólne (potencjalnie dla wszystkich) oraz zdarzenia przypisane wybranym kierunkom.

Nad tablicą po prawej znajduje się bieżąca data z rozwijanym kalendarzem, umożliwiającym jej zmianę. Nad tablicą po lewej znajduje się rozwijana lista dostępnych widoków, pozwalająca na przywołanie:

 • widoku tablicy publicznej z zachowaniem bieżącej daty
 • widoku mojej tablicy - dostępny po zalogowaniu, prezentuje własne i subskrybowane zdarzenia w wybranym tygodniu.

Poza tym są dostępne kolejne widoki:

 • widok grupy - po kliknięciu na rok, grupę, specjalność lub pracownię - prezentuje przypisane im zdarzenia odbywające się w wybranym tygodniu (studia stacjonarne) lub miesiącu (studia niestacjonarne i inne)
 • widok wykładowcy - po kliknięciu na wykładowcę - prezentuje zdarzenia danego wykładowcy odbywające się w wybranym tygodniu
 • widok wyszukiwarki - prezentuje wyszukane zdarzenia odbywające się w wybranym tygodniu.

Zakresy dat (dzień, tydzień, miesiąc) są zatem zależne od widoku i przełączają się automatycznie. Jeśli dany dzień nie jest prezentowany, to oznacza, że nie zawiera wybranych zdarzeń.

Nazwy grup występują w formie skrótów. Elementy klikalne są zawsze niebieskie. Nazwy form i miejsc zdarzeń są jasnoszare. Inaczej działa guzik "Cofnij" w przeglądarce - przyjęto rozwiązanie, które zwiększa możliwości wyszukiwania danych, co jest związane z ograniczeniem możliwości powrotu do wcześniejszego stanu strony.

Wyszukiwarka

Na samej górze strony po prawej znajduje się pole wyszukiwarki. Wystarczy wpisać kilka pierwszych liter - wielkość znaków nie ma znaczenia - aby wyszukać zdarzenia:

 • wykładowcy o danym nazwisku
 • zajęć lub obowiązków o danej nazwie
 • roku, grupy, specjalności lub pracowni o danej nazwie (pełnej lub skróconej)
 • odbywające się w miejscu o danej nazwie

Widok wyszukiwarki jest zawsze widokiem tygodniowym. Pole wyszukiwarki jest polem aktywnym - nie ma potrzeby naciskania klawisza enter w celu zatwierdzenia wyszukiwania.

Rok studiów podajemy liczbą rzymską.

Logowanie

Na samej górze strony po prawej (tuż obok wyszukiwarki) znajduje się rozwijane menu z poleceniem logowania. Proces logowania jest oparty o CAS - czyli odbywa się w identyczny sposób, jak do innych usług sieci uniwersyteckiej: poczty, USOS Web’a czy Moodle’a. Dostęp do Twojego konta oraz wylogowanie są możliwe - po poprawnym zalogowaniu - także poprzez menu.

Rejestracja

Podczas pierwszego logowania - który jest jednocześnie procesem automatycznej rejestracji w Agendzie, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie informacji o sobie. Dzięki temu Agenda pobierze i zapamięta Twoje imię i nazwisko oraz identyfikator USOSa.

Agenda nie zapamiętuje haseł oraz innych informacji, które nie są publicznie dostępne na Twoim koncie USOSa.

Ustawienia

W górnej części Twojego konta znajduje się informacja o aktualnie wybranym semestrze. Jeśli w niego klikniesz, będziesz mógł go zmienić, a także podać swój adres email i odświeżyć identyfikator do mojej tablicy.

Linka do mojej tablicy to adres strony, która pokaże Twoją tablicę bez konieczności logowania. To bardzo wygodny sposób na szybki dostęp do planu - warto dodać do zakładek Twojej przeglądarki.

Subskrypcje

W dolnej części konta znajduje się informacja o subskrypcjach. Po kliknięciu w napis otworzy się lista zajęć z podziałem na roczniki i grupy. Możesz wybrać dowolną liczbę pozycji i zapisać zmiany. Od tej chwili subskrybowane zdarzenia pojawią się w widoku Twojej tablicy. Oczywiście w każdej chwili możesz dodać i odwołać dowolne subskrypcje.

Lista dostępnych i subskrybowanych zajęć zależy od aktualnie wybranego semestru na Twoim koncie.

Jeśli podasz swój adres mailowy, będziesz na niego otrzymywał informacje o bieżących zmianach w planie subskrybowanych zdarzeń zgodnie z polityką wysyłania powiadomień.

Moja tablica

Wszystkie Twoje zdarzenia - własne zajęcia i obowiązki (jeśli jesteś wykładowcą) oraz subskrypcje - składają się na „Moją tablicę”, do której masz dostęp z poziomu strony głównej w rozwijanym menu „Tablice”. Ponadto na swoim koncie znajdziesz także osobistą linkę do Twojej tablicy, która działa niezależnie od stanu zalogowania.

W przypadku odwołania lub anulowania dowolnych zajęć i obowiązków, widok Twojej tablicy będzie zawierał takie zdarzenia, ale będą one przekreślone. Tablica publiczna takich zdarzeń nie pokazuje.

Zasoby - sylabusy, zajęcia i obowiązki

Na Twoim koncie, tuż pod informacją o bieżącym semestrze, znajduje się lista - o ile takowe istnieją - zasobów: sylabusów oraz zajęć (wykładów, ćwiczeń) i obowiązków (egzaminów, dyżurów) przypisanych w tymże semestrze do Twojej osoby. Jeśli najedziesz kursorem myszki na daną pozycję zajęć lub obowiązków, rozwinie się lista dat zdarzeń dotyczących tego zlecenia. Znaczenie kolorów towarzyszących tym informacjom jest opisane w legendzie po prawej stronie. Kliknięcie w wybrane zdarzenie otworzy asystenta - narzędzie korekty.

Korekta terminów

W asystencie - wspomnianym powyżej narzędziu korekty, wywoływanym po kliknięciu w wybrane zdarzenie z listy własnych zajęć i obowiązków - są dostępne następujące opcje:

 • wniosek o zmianę terminu i miejsca - po wprowadzeniu nowych danych oraz krótkiego uzasadnienia zmiany i kliknięciu potwierdzenia zmiany, następuje weryfikacja ewentualnych sytuacji konfliktowych (już zajętego wykładowcy, grupy, sali) i wysłanie wniosku do akceptacji
 • wniosek o odwołanie spotkania - właściwy w sytuacji, w której dane spotkanie nie może odbyć się z uzasadnionych przyczyn, natomiast będzie odrabiane w przyszłości; po kliknięciu potwierdzenia zmiany, następuje wysłanie wniosku do akceptacji
 • wniosek o anulowanie spotkania - właściwy w sytuacji, w której dane spotkanie nie odbędzie się z uzasadnionych przyczyn i nie będzie odrabiane w przyszłości (np. godziny dziekańskie); po kliknięciu potwierdzenia zmiany, następuje wysłanie wniosku do akceptacji

Zatwierdzenie złożenia wniosku następuje po kliknięciu przyciku akceptacji, a następnie przycisku potwierdzenia ("drżący kciuk OK").

Zmiany są wprowadzane do planu po akceptacji złożonego wniosku.

Złożony wniosek można natychmiast usunąć, o ile nie został jeszcze zaopiniowany.

Wysyłka powiadomień

Po akceptacji wniosku o korektę spotkania, subskrybenci są mailowo indywidualnie informowani o zmianie, o ile zmienione zdarzenie ma miejsce w ciągu tygodnia licząc od dnia zmiany. Wysyłka takiego maila następuje - o pełnej godzinie między 7. a 22. - najpóźniej w ciągu godziny od momentu zatwierdzenia zmiany, przy czym każda nowa zmiana, która powoduje dopisanie informacji do takiego powiadomienia, opóźnia jego wysyłkę o kolejną godzinę.

Obecność

Raz na dobę Agenda aktualizuje dane o obecności korzystając z zewnętrznych systemów rejestracji wejść i wyjść. Za rozpoczęcie obecności przyjmowany jest moment pobrania pierwszego dowolnego klucza, natomiast za zakończenie obecności przyjmowany jest moment oddania ostatniego klucza. Nie ma znaczenia, które klucze zostały pobrane i zdane - czy były od sal bądź gabinetów, w których miały miejsce zaplanowane zdarzenia.

Za brak obecności uznaje się spóźnienie ponad 15 minut lub skrócenie spotkania ponad 30 minut.

Informacje o Twojej obecności znajdują się na Twoim koncie na liście przypisanych zajęć i obowiązków. Znaczenie kolorów poszczególnych liczb jest wyjaśnione w legendzie po prawej.

Sylabusy

Każdy sylabus składa się z treści unikalnych właściwych danym zajęciom (na przykład nazwa grupy, liczba punktów ECTS) oraz treści uniwersalnych (na przykład cele zajęć, lista efektów). Dlatego idea tworzenia sylabusów w Agendzie jest dwuetapowa:

 • należy utworzyć model sylabusa, podając jego etykietę (czyli dowolnie przyjętą "wewnętrzną" nazwę pozwalająca użytkownikowi rozróżniać swoje modele sylabusów) oraz uzupełnić jego treść; model sylabusa jest w tym kontekście elementem uniwersalnym
 • następnie należy przypisać utworzony model do swoich wybranych zajęć; zajęcia są elementem unikalnym

Model sylabusa można przypisać do zajęć tylko na tym kierunku i stopniu, dla którego został utworzony

Jeśli dany model sylabusa ma być przypisany do zajęć na różnych kierunkach i stopniach, należy:

 • wykonać duplikat takiego modelu sylabusa (najlepiej wówczas, kiedy są wpisane wszystkie treści, natomiast nie zostały jeszcze przypisane efekty kształcenia z listy efektów dla kierunku)
 • następnie edytować taki duplikat modelu sylabusa, zmieniając jego kierunek i stopień na pożądany
 • i w każdym modelu - pierwotnym i powielonym - uzupełnić wybór z listy efektów dla kierunku

Przycisk duplikowania modelu sylabusa (oznaczony dwoma niebieskimi kwadracikami) znajduje się w oknie zmiany nazwy modelu sylabusa. Aby tam trafić, należy kliknąć w nazwę modelu sylabusa podczas jego edycji (na samej górze na środku). W tym samym oknie znajduje się także przycisk bezpowrotnego usunięcia danego modelu sylabusa.

Można zmienić kierunek i stopień modelu sylabusa tylko i wyłącznie wtedy, jeśli żaden z wpisanych efektów kształcenia nie ma przypisanego efektu z listy efektów dla kierunku. Przyczyna takiego stanu rzeczy wynika oczywiście z faktu, że efekty na poszczególnych kierunkach i stopniach różnią się.